Teslimat ve İade

Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : BYCUFF
Telefon : +905432046714
E-mail : info@bycuff.com
1.2 -ALICI
bycuff.com'dan satın alma gerçekleştiren kişi.
MADDE 2 - GENEL HÜKÜMLER
2.1- ALICI, SATICI ‘ya ait https://www.bycuff.com alan adlı internet sitesinde
sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.2- Sözleşme konusu ürün, özel bir durum belirtilmemesi halinde, sipariş süresinden 24 saat sonra
teslimata hazır hale geleceği taahhüt edilir.
2.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
2.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklerle teslim
edilmesinden sorumludur.
2.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün
teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
2.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu
ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
2.7- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile
ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren 1 gün içinde, varsa tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen
tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken
kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük
getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
(3) Cayma hakkının kullanımında, iade masraflarının açıkça tüketici tarafından karşılanacağı
belirtilmedikçe, bu masraflardan satıcı veya sağlayıcı sorumludur. Ancak tüketicinin ödeyeceği
bedel, hiçbir suretle sipariş için ödediği teslim masraflarını geçemez. Aksi takdirde aşan kısım
cayma konusu mal bedeliyle birlikte aynı süre içerisinde tüketiciye ödenir.
(4) Satıcı, teslimatlarını kendi servis araçlarıyla ve müşterilerin talep ettiği zamanda teslim etmekle
yükümlüdür.
Tüketicinin yükümlülükleri
(1) Satıcı veya sağlayıcının cayma hakkının kullanımına ilişkin gereği gibi bilgilendirme
yapmaması durumunda, söz konusu malda meydana gelen değişiklik ve bozulmadan tüketici
sorumlu tutulamaz.
MADDE 3 İADE HAKKI
(1) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda,tüketicinin veya tüketici
tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
2. b) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya
tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.
(2) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı
hükümleri uygulanır.
İade hakkının kullanımı
(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu
kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı,
tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi
üzerinden seçenek de sunabilir.
(3) Telefonla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu en geç
mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır.
MADDE-4 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI
(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
(2) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür,
paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.
(3) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayr i maddi
mallara ilişkin sözleşmeler.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.
5.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri
yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.